Realizowane projekty

„Praca szansą na rozwój osobisty”

Nasza firma zrealizowała projekt
pn. „Praca – szansą na rozwój
osobisty”
o numerze RPPK.07.01.00-18-0136/20  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 76 UP zamieszkujących teren województwa podkarpackiego
poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2023 r. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych (pozostających poza rynkiem pracy)  w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo podkarpackie które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Formy Wsparcia

Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, Pośrednictwo Pracy, Szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną) Płatny 6 miesięczny staż zawodowy.

Uczestnikami projektu mogły być osoby należące co najmniej do jednej z grup:

– osoby o niskich kwalifikacjach;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby w wieku 50 lat i więcej;

– kobiety.

 

strona projektu: https://szansa.arprogress.eu

 

 

Skip to content