Obecnie nasza firma realizuje projekt  pn.
„Praca – szansą na rozwój osobisty”
o numerze RPPK.07.01.00-18-0136/20  współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego P

rogramu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe

 

Celem głównym projektu jest
aktywizacja zawodowa 76 UP zamieszkujących teren województwa podkarpackiego
poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do
30.06.2023 r. Projekt skierowany jest do
osób bezrobotnych (pozostających poza rynkiem pracy)  w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin),
zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo podkarpackie które
nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu
aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Uczestnikami projektu mogą być
osoby należące co najmniej do jednej z grup:

– osoby o niskich
kwalifikacjach;

– osoby
długotrwale bezrobotne;

– osoby w wieku
50 lat i więcej;

– kobiety.

 

Strona projektu: https://szansa.arprogress.eu/

Skip to content