Projekty unijne

Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze i kompleksowemu wsparciu w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm i klientów indywidualnych.

Nasza oferta zawiera

Pozyskiwanie środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pozyskiwanie środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być realizowane poprzez udział w różnych programach wsparcia finansowanego przez Unię Europejską, które polega na:

 • znalezieniu odpowiedniego programu i dostępnych środków;
 • konsultacji i ustaleniu kwalifikowalności;
 • przygotowaniu planu biznesowego;
 • złożeniu wniosku;
 • rozliczeniu wniosku;
 • ewaluacji i rozwoju;

 

Pozyskiwanie środków unijnych na doposażenie stanowisk pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

 

Do podstawowych obowiązków podmiotu, który otrzymał refundację należy:

 • zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
 • utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

 

Realizacja projektów unijnych

Realizacja projektów unijnych obejmuje proces uzyskiwania, przyznawania i zarządzania funduszami dostępnymi z programów finansowanych przez Unię Europejską. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych na które składa się:

 • planowanie i przygotowanie projektu
 • wnioskowanie o fundusze do instytucji pośredniczącej
 • zarządzanie projektem
 • realizacja projektu
 • rozliczanie projektu
 • raportowanie i ewaluacja
 • zakończenie działań
Skip to content