Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ

(kliknij w interesujące Cię szkolenie i dowiedz się więcej)

1. Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

3. Pracownik obsługi biurowej

4. Opiekun dziecięcy

5. Florysta

6. Pracownik usług kosmetycznych

7. Opiekun osób starszych

8. Techniki sprzedaży

9. Telemarketer

10. Doradztwo zawodowe

11. Pośrednictwo pracy

12. Sekretarka

13. Multimedia w reklamie

14. Szkolenia dedykowane

—————————————————————–

1. Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych to szkolenie  dla osób, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Uczestnik szkolenia z zakresu powadzenia spraw kadrowo – płacowych posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

3. Pracownik obsługi biurowej

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych.

4. Opiekun dziecięcy

Funkcja opieki nad dzieckiem jest zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym. Wymaga sporego przygotowania oraz odpowiedzialnego doboru umiejętności. Ramy certyfikacji dla tego zawodu powstały przy współudziale ekspertów psychologii i pedagogiki. Dobierając zagadnienia merytoryczne, wzięto pod uwagę pełnioną funkcję wychowawczo – opiekuńczą, wykonywanie zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych małych dzieci oraz kreowanie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo wybrane aspekty technologii informacyjnej, które realnie wspomagają pracę i funkcjonowanie w zawodzie opiekunki, także wchodzą w skład wymaganych umiejętności praktycznych.

Program szkolenia:

– kompetencje zdrowotne,

– kompetencje wychowawcze,

– kompetencje artystyczne,

– kompetencje zawodowe,

– podstawy prawne z małym dzieckiem,

– kompetencje informatyczne

5. Florysta

Szkolenie adresowane jest do osób które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i tworzeniem bukietów, dekoracji florystycznych oraz pielęgnacją kwiatów i roślina także wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Do podstawowych obowiązków florysty należy, m.in.: przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

6. Pracownik usług kosmetycznych

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetyczka potrafi zorganizować stanowisko swojej pracy i prowadzić gabinet kosmetyczny. Potrafi ocenić poprawność i estetykę wykonanego zabiegu kosmetycznego.

7. Opiekun osób starszych

Specyfika tego zawodu wskazuje w znaczącym stopniu na kompetencje społeczne i interpersonalne. Stąd szczególny nacisk w szkoleniu, oprócz wiedzy i praktyki, położony został na elementy relacji międzyludzkich. Zawód ten, jak żaden inny, wymaga osobistego zaangażowania emocjonalnego i znajomości ludzkiej psychiki. W oparciu o wiedzę uzyskaną w rozmowach z samymi zainteresowanymi, czyli osobami starszymi, które poszukują wykwalifikowanych opiekunów, pomagających im w pokonywaniu trudów każdego dnia, stworzony został program certyfikacji, przygotowujący do realizacji powyższych zadań.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii, dietetyka i przygotowanie posiłków, podstawy higieny i pielęgnacji, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalna, etyka w zawodzie opiekuna, wiadomości z zakresu bhp i p. poż. Ponadto uczestnik szkolenia poznaje obsługę komputera, oprogramowania użytkowego, narzędzi i urządzenia do przetwarzania informacji.

8. Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży to zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego. Aby sprzedaż przyniosła pożądane efekty, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zespołu handlowego do pracy przy realizacji procesu sprzedażowego. Realizując proces sprzedażowy, należy uwzględnić nie tylko techniki sprzedaży, ale również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej. Powodzenie procesu sprzedaży to: nawiązanie pozytywnego kontaktu poprzez prezentacje handlową, odpowiadanie na obiekcje klienta oraz skuteczne finalizowanie sprzedaży.

Proces sprzedaży składa się z kilku etapów:

 • Pozyskanie klientów
 • Nawiązywanie kontaktu
 • Prezentacja oferty
 • Negocjacje i zamknięcie sprzedaży
 • Obsługa posprzedażowa

9. Telemarketer

Szkolenie skierowane jest do osób, które planują pracę w dziale telemarketingu lub obszarze sprzedaży telefonicznej. Osoby te często muszą rozwijać specyficzne umiejętności, aby efektywnie przekazywać informacje, budować relacje z klientami i skutecznie promować produkty lub usługi. Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje i umiejętności tj. np. tworzenie i aktualizacja baz danych klientów zbieranie informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę, telefoniczne przekazywanie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, identyfikowanie potrzeb klienta i wybór oferty, sprzedaż produktów bądź usług, współpraca z innymi działami firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów, z ich nazwiskami i kontaktami (adres, telefon, fax, e-mail itp.), przekazywanie informacji.

10. Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to proces wspierania jednostek w identyfikowaniu, rozwijaniu i osiąganiu ich celów zawodowych. Obejmuje szeroki zakres działań mających na celu pomóc ludziom w lepszym zrozumieniu swoich umiejętności, zainteresowań, wartości oraz dostępnych ścieżek kariery. Adresowane jest do wszystkich, którzy poszukują wsparcia w kształtowaniu i rozwijaniu swojej kariery zawodowej, niezależnie od etapu życia czy zawodowego doświadczenia.  Doradztwo zawodowe może być udzielane przez specjalistów ds. doradztwa zawodowego, psychologów, coachów zawodowych, a także nauczycieli i mentorów. Doradztwo zawodowe jest istotnym elementem rozwoju osobistego i zawodowego, wspierając jednostki w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich kariery oraz pomagając im efektywnie zarządzać swoim rozwojem zawodowym.

11. Pośrednictwo pracy

Pośrednicy pracy realizują zadania związane z kojarzeniem popytowej i podażowej strony rynku pracy. Pozyskują oferty pracy od pracodawców i kierują je do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbają o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobierają oferty pracy do określonych preferencji i możliwości zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji oraz zawodoznawstwa. W pracy stosują zasady profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Dbają o stałe doskonalenie zawodowe i aktualizują swoją wiedzę o rynku pracy, zawodach i aktach prawnych regulujących świadczenie pośrednictwa pracy.

Program szkolenia:

– Rynek pracy w Polsce i UE, zjawisko bezrobocia,

– Akty prawne przydatne w pracy pośrednika,

– Warsztat pracy i środowisko pracy pośrednika pracy,

– Współpraca z pracodawcami,

– Kierowanie osób szukających pracy do pracodawcy,

– Rekrutacja i selekcja pracowników,

– Zawodoznawstwo w pracy pośrednika pracy

12. Sekretarka

Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi. Sekretarka zajmuje reprezentacyjne stanowisko w firmie, tworzy wizerunek firmy. Im szerszy jest zakres obowiązków szefa, tym wyższe kwalifikacje powinna mieć sekretarka. Od organizacji sekretariatu zależą warunki, w jakich przełożony pracuje i podejmuje decyzje. Praca sekretarki ma charakter wielostronny, wymaga dużego wysiłku, szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności, a także własnej inicjatywy. Zakres obowiązków sekretarki obejmuje obszar zawodowy, kompetencji osobistych i interpersonalnych, ujętych w bloki merytoryczne. Ich uzupełnieniem są kompetencje językowe umożliwiające przyjmowanie gości i partnerów zza granicy, prowadzenie rozmów telefonicznych czy korespondencji w języku obcym.

13. Multimedia w reklamie

Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych jest częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką wdrożoną przez rzeszę poszczególnych osób. Różnorodne techniki multimedialne (grafika, dźwięk, film, animacja), zarówno w pracy, jak i w zastosowaniach domowych (hobby) w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych, są aktualnie często spotykanym elementem życia, bez którego czasem po prostu trudno funkcjonować.

Posiadanie umiejętności w zakresie multimediów to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny:

 • Teoria grafiki komputerowej
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką rastrową
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką wektorową
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki rastrowej
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki wektorowej
 • Multimedialne aspekty życia codziennego
 • Stosowanie elementów multimedialnych i ich modyfikacja
 • Narzędzia oraz sprzęt multimedialny stosowany w życiu codziennym

14. Szkolenia dedykowane

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami dedykowanymi, to serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres tematyczny, dostosowany do różnych potrzeb i branż. Oferujemy profesjonalne szkolenia, które pomogą rozwijać umiejętności i kompetencje w kluczowych obszarach zarówno dla firm, osób indywidualnych i jednostek sektora publicznego.

Skip to content